Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr: 08/2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Emitenta Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska s.c, adres: ul. Grzybowska 2 lok. 33, 00-131 Warszawa _”ZWZ”_.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz klauzula informacyjna RODO, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-02 Robert Wesołowski Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: