Zarząd

Zarząd


Robert Wesołowski – Członek Zarządu

Robert Wesołowski został powołany do Zarządu Emitenta na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 października 2018 r. Czteroletnia kadencja Roberta Wesołowskiego upływa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Robert Wesołowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magistersko-inżynierskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

W ciągu 5 (pięć) lat Robert Wesołowski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, przestępstwo oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Robert Wesołowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.