Zarząd

Zarząd

Michał Gembicki – Członek Zarządu

Michał Gembicki został powołany do Zarządu Emitenta przez założycieli Spółki na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 23 listopada 2017 r. Czteroletnia kadencja Michała Gembickiego upływa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Michał Gembicki posiada wykształcenie wyższe. W 2002 r. ukończył studia magisterskie i inżynierskie na Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


W ciągu 5 (pięć) lat Michał Gembicki nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, przestępstwo oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Michał Gembicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Wesołowski – Członek Zarządu

Robert Wesołowski został powołany do Zarządu Emitenta na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 października 2018 r. Czteroletnia kadencja Roberta Wesołowskiego upływa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Robert Wesołowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magistersko-inżynierskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

W ciągu 5 (pięć) lat Robert Wesołowski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, przestępstwo oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Robert Wesołowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.