Strategia

Strategia

Strategia Spółki na lata 2019-2021

Strategia Spółki zakłada dynamiczny rozwój działalności poprzez trzy dopełniające się filary: wydawnictwo gier pochodzących od zewnętrznych dostawców, studio tworzące własne produkcje i porting, czyli usługę przenoszenia gier pomiędzy poszczególnymi platformami sprzętowymi. W efekcie takiego podejścia Spółki, Zarząd zakłada realizację strategii rozwoju opartej jest o zdywersyfikowany model biznesowy, który minimalizuje ryzyko działalności operacyjnej:

 • model wydawniczy, w którym Spółka ma największe doświadczenie, zapewnia powtarzalne przychody przy względnie niskim zaangażowaniu kapitałowym oraz gwarantuje stabilność przychodów zarówno poprzez wydawanie premier jak i rozwijanie własnego back-catalogu,
 • model produkcyjny pozwala Spółce na budowę własnego portfolio gier i generowanie na ich sprzedaży wysokich marż, a z czasem na zmniejszenie udziału w przychodach treści od zewnętrznych dostawców,
 • porting jako usługa stanowi dodatkowe źródło wysokomarżowych przychodów i buduje przewagę konkurencyjną Spółki nad innymi wydawcami na rynku.

Misja Spółki

Misją Spółki jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku wydawniczym wśród podmiotów wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) poprzez zbudowanie silnej marki własnej i odnoszącego sukcesy komercyjne i artystyczne portfolio gier. Spółka chce również produkować gatunkowe, ambitne i bogate narracyjnie gry, oparte o własne autorskie pomysły oraz o pozyskiwane licencje i docelowo stać się liczącym się i docenianym branżowo studiem deweloperskim.

Wizja Spółki

Spółka finansuje zdolnych twórców wspierając każdy etap prac nad ich wyjątkowymi grami. Wspólna praca równa się wspólny sukces.

Strategia Spółki

Realizacja strategii rozwoju zakłada m.in. osiągnięcie zaprezentowanych poniżej celów określonych dla poszczególnych obszarów biznesu.

Model wydawniczy

Strategia Spółki w zakresie działalności wydawniczej zakłada:

 • budowę front catalogu składającego się z minimum trzech multiplatformowych tytułów klasy A/A+ wydawanych rocznie,
 • prowadzenie aktywnych działań prowadzących do pozyskania nowych gier na rynkach rozwijających się, takich jak: LATAM (Ameryka Łacińska), CIS (Wspólnota Niepodległych Państw), CEE (Europa Środkowo-Wschodnia),
 • rozbudowę back catalogu wydawniczego oraz konwersję wydanych dotychczas tytułów na inne platformy sprzętowe,
 • wzmocnienie partnerstwa z Nintendo, Sony i Microsoft poprzez plasowanie nowych produkcji ekskluzywnie na poszczególne platformy,
 • zajęcie dominującej pozycji wśród wydawców w regionie CEE i CIS, stanie się alternatywą dla wydawców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i UE,
 • oferowanie pełnego pakietu usług dla deweloperów gier, od marketingu i PR, poprzez cyfrową i fizyczną dystrybucję, porting, doradztwo i lokalizację aż po usługi pozyskania finansowania w drodze crowdfundingu.

Emitent zaprezentował ponadto listę i charakterystykę gier, które planuje wydać w 2019 i 2020 roku w punkcie 7.2 Opis działalności Emitenta.

Model deweloperski

Strategia Spółki w obszarze produkcji gier obejmuje:

 • rozwój własnego studia deweloperskiego działającego pod marką Kraken Unleashed;
 • rozwój autorskiego IP – Crossroads Inn, poprzez debiut pierwszej własnej produkcji w branży gier wideo, a także produkty komplementarne: gry planszowe, książki i inne,
 • stworzenie kolejnych zespołów realizujących nowe projekty w oparciu o własne lub zakupione IP (prawa autorskie),
 • rozwój kompetencji R&D w zakresie narzędzi i oprogramowania do tworzenia gier.

Emitent wskazał ponadto listę gier, które zamierza wyprodukować i wydać w 2019 i 2020 roku w punkcie 7.2 Opis działalności Emitenta.

Usługi portingowe

Strategia Spółki w obszarze portingu obejmuje rozbudowę działu poprzez poszerzenie kadry specjalistów IT w zakresie przenoszenia gier z PC na platformy konsolowe oraz pozyskanie technologii w obszarze portingu.

Poniższa tabela prezentuje cele przeznaczenia środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii C, z podziałem na kategorie, z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych lub planowanych kosztów oraz z planowanym harmonogramem realizacji poszczególnych celów.

Cele emisyjne

W celu realizacji wybranych obszarów zaprezentowanej powyżej strategii, Spółka przeprowadziła emisję akcji serii C, w ramach której pozyskała 4.000.000,00 PLN. Z wykorzystaniem tych środków Spółka założyła realizację poniższych celów emisyjnych:

Lp.

Cele emisyjne

Przewidywane nakłady

Planowany termin realizacji

1

Pozyskanie IP o globalnym potencjale i produkcja na jego podstawie gier wideo na PC i platformy konsolowe

1.500.000,00 PLN

Q1’2019 (pozyskanie IP)

Q4 2020 (zakończenie dewelopmentu)

2

Rozbudowa własnego zespołu deweloperskiego i zakończenie prac nad projektem Crossroads Inn.

1.200.000,00 PLN

Q4’2019 (zakończenie dewelopmentu)

3

Rozwój Spółki w obszarze wydawniczym, w tym rozbudowa działu portingu

1.300.000,00 PLN

Q1’2019

RAZEM

4.000.000,00 PLN

Źródło: Emitent

Zgodnie z zaprezentowaną tabelą Spółka planuje realizację poniższych celów emisyjnych.

 1. Pozyskanie IP o globalnym potencjale i produkcja na jego podstawie gier wideo na PC i platformy konsolowe – w celu realizacji jednego ze strategicznych założeń rozwoju działalności w modelu deweloperskim Spółka pozyskała w pierwszym kwartale 2019 r. IP o globalnym potencjale od spółki Discovery Inc na realizację dwóch tytułów – The Moonshiners oraz Animal Planet, a także powołała dedykowany zespół deweloperski, który podejmie się zadania produkcji pierwszej z wymienionych gier. Dla obu projektów Emitent będzie pełnił funkcję producenta oraz wydawcy. Zakładany termin debiutu nowych tytułów to IV kwartał 2020 r.

 2. Rozbudowa własnego zespołu deweloperskiego i rozszerzenie zakresu prac przy projekcie Crossroads Inn – w celu realizacji jednego ze strategicznych założeń rozwoju działalności w modelu deweloperskim Spółka planuje zintensyfikować prace nad pierwszą autorską grą, w szczególności zatrudnić dodatkowych programistów-deweloperów, a także zainwestować w narzędzia i oprogramowanie do produkcji gier oraz kampanie promocyjne w momencie premiery Crossroads Inn.

 3. Rozwój Spółki w obszarze wydawniczym, w tym rozbudowa działu portingu – w celu realizacji strategii dla modelu wydawniczego, Spółka przeznaczyła, w okresie od ich pozyskania do końca pierwszego kwartału 2019 r., środki na działania umożliwiające docelową realizację projektów na większą skalę, w szczególności:

  • rozbudowę działu portingu poprzez zatrudnienie dodatkowych specjalistów IT oraz pozyskanie technologii,

  • wyższe gwarancje zwiększające konkurencyjność Emitenta i pozwalające skutecznie pozyskiwać projekty bardziej atrakcyjne, o większej skali,

  • promocję działalności wydawniczej i portingowej w mediach oraz udział w imprezach branżowych.

Powyższy cel został przez Spółkę zrealizowany w całości, a w ramach jego realizacji Emitent wziął m.in. udział w imprezie targowej – Games Developer Conference 2019, organizowanej w San Francisco, na której zawarł wskazywaną wyżej umowę z Discovery Inc, obejmującą prawa do gier The Moonshiners oraz Animal Planet, a także utworzył opisywany wyżej dział portingu. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka zatrudnia w tym obszarze trzech pracowników oraz posiada niezbędne rozwiązania programistyczno-sprzętowe (specjalistyczne oprogramowanie i narzędzia do przenoszenia gier pomiędzy platformami sprzętowymi oraz specjalne wersje konsol w modelu deweloperskim), które pozwalają Spółce na prowadzenie działalności operacyjnej w segmencie portingu. W I kwartale 2019 r. Spółka, wykorzystując nowo utworzoną jednostkę biznesową, samodzielnie zrealizowała pierwsze projekty portingowe dla projektów wydawniczych i uzyskała z tego tytułu przychody.