Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 19/2023
Data sporządzenia: 2023-07-13
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 13 lipca
2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienia od Pure Alpha Investments sp. z o. o. ASI
[„Zawiadamiający”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o przekroczeniu przez
Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zawiadamiający poinformował, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zawiadamiający objął 735.455 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 73.545,50 zł. Rejestracja
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego nastąpiła 11 lipca 2023 r.
Zawiadamiający poinformował, że bezpośrednio przed zmianą udziału Zawiadamiający posiadał 0
akcji Spółki, stanowiących 0% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniało do 0 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów.
Zawiadamiający poinformował, że w wyniku powyższego zdarzenia oraz na datę zawiadomienia
Zawiadamiający posiada bezpośrednio 735.455 szt. akcji Spółki, stanowiących 8,26% w kapitale
zakładowym Spółki, co uprawnia do 735.455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi
8,26% ogólnej liczby głosów.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego
raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-11-30 Robert Wesołowski Członek Zarządu