Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 14/2023
Data sporządzenia: 2023-06-22
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat:  Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienia od akcjonariusza Michała Gembickiego [„Zawiadamiający”] złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm._.

Zawiadamiający poinformował, że w dniu 21 czerwca 2023 r. jako akcjonariusz Spółki dokonał transakcji zbycia łącznie 363.636 akcji Spółki poza rynkiem NewConnect.

Zawiadamiający poinformował, że przed zaistnieniem powyższego zdarzenia, posiadał 2.671.691 akcji Spółki reprezentujących 33,95 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 2.671.691 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,95 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający poinformował, że po zaistnieniu powyższego zdarzenia, posiada 2.308.055 akcji Spółki reprezentujących 29,33 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 2.308.055 głosów, stanowiących 29,33 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-22 Robert Wesołowski Członek Zarządu