Zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Spółki

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący nr: 23/2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 09 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Roberta Wesołowskiego oraz Michała Gembickiego _”Zawiadamiający”_ złożone w trybie art. art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Zawiadamiający poinformował, że o zawarciu porozumienia z Michałem Gembickim w przedmiocie udzielenia mu pełnomocnictwa przez Michała Gembickiego do reprezentowania jego osoby na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz ustalenia pomiędzy stronami zasad nabywania oraz zbywania akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-09 Robert Wesołowski Członek Zarządu