Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Snowtopia: Ski Resort Builder”

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Snowtopia: Ski Resort Builder”

Raport bieżący nr: 25/2022
Data sporządzenia: 2022-11-23
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Snowtopia: Ski Resort Builder”
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] informuje o obustronnym podpisaniu w dniu 22 listopada 2022 r. ze spółką Goblinz Studio SAS z siedzibą w Yutz, Francja [„Partner”] [dalej łącznie „Strony”] umowy [„Umowa”], na mocy której Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie stworzenia i wydania przez Emitenta adaptacji gry „Snowtopia: Ski Resort Builder” [„Gra”] na platformy konsolowe: PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch [„Adaptacje Gier”].

Zgodnie z zawartą Umową Partner zobowiązał się do dostarczenia Emitentowi Gry w wersji „Gold Master” na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. Emitent, zgodnie z treścią Umowy jest podmiotem uprawnionym do stworzenia, wydania i dystrybucji Adaptacji Gry na terytorium całego świata. Emitent jest w szczególności uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży i daty premiery Adaptacji Gry oraz podejmowania działań marketingowych oraz kanałów dystrybucji Adaptacji Gry, uzasadnionych wedle własnego uznania.

Umowa reguluje zasady wypłaty wynagrodzenia należnego Partnerowi od Emitenta z tytułu udzielonych na rzecz Emitenta zezwoleń i licencji, które zostały udzielone Emitentowi w celu stworzenia Adaptacji Gry. W szczególności Umowa stanowi, że wynagrodzenie należne Partnerowi będzie stanowić określony procent od przychodów netto Emitenta ze sprzedaży Adaptacji Gry.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat licząc od dnia dostarczenia Emitentowi przez Partnera Gry w wersji „Gold Master” z możliwością jej wcześniejszego zakończenia jedynie w przypadkach ściśle określonych w Umowie. Po upływie powyższego okresu Umowa ulega przekształceniu na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia za 3-miesięcznym uprzedzeniem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. Umowy może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2023 i latach następnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-23 Robert Wesołowski Członek Zarządu