Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry May’s Mysteries: the Secret of Dragonville

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry May’s Mysteries: the Secret of Dragonville

 

Raport bieżący nr: 7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry May’s Mysteries: the Secret of Dragonville
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 27 kwietnia kwietnia 2021 roku ze spółką Studio V5 Corp. D.O.O. z siedzibą w Kragujevac w Serbii _”Partner”_ _dalej łącznie „Strony”_ umowy, na mocy której Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie wykonania przez Emitenta adaptacji gry May’s Mysteries: the Secret of Dragonville _dalej „Gra”_ oraz wydania adaptacji Gry na platformy konsolowe: Microsoft _Xbox ONE, Xbox Series X_, Nintendo _Switch_, Sony _PlayStation 4, PlayStation 5_ _dalej: „Adaptacja Gry”_.
Zgodnie z zawartą Umową, Emitent jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do wydania Adaptacji Gry, wyznaczenia terminu wydania Adaptacji Gry ustalania cen sprzedaży Adaptacji Gry oraz podejmowania uzasadnionych działań marketingowych dotyczących Adaptacji Gry .
Umowa w szczególności określa zasady udzielenia Emitentowi przez Partnera upoważnienia do używania znaków słownych, wizualnych, audiowizualnych i innych materiałów dot. Adaptacji Gry a także materiałów powstałych w celu stworzenia i wydania Adaptacji Gry w wersji na platformy konsolowe, dystrybucji, sprzedaży oraz promocji Adaptacji Gry.
Umowa reguluje zasady wynagrodzenia należnego Partnerowi od Emitenta z tytułu realizowanych na rzecz Emitenta świadczeń, w tym udzielonych na rzecz Emitenta upoważnień i licencji.
Umowa została zawarta na okres początkowy pięciu lat, z tym, że w Umowie przewidziano okoliczności, w których Strony są upoważnione do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. Umowy może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2021 i latach następnych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-04-27 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-04-27 Michał Gembicki Członek Zarządu