Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Ctrl Alt Ego”

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Ctrl Alt Ego”

Raport bieżący nr: 28/2023
Data sporządzenia: 2023-09-25
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Ctrl Alt Ego”
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] informuje o obustronnym podpisaniu w dniu 25 września 2023 r. z osobą fizyczną właścicielem studia Mind Thunk mieszczącym się w Wielkiej Brytanii [„Partner”] [dalej łącznie „Strony”] umowy [„Umowa”], na mocy której Strony
ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie stworzenia i wydania przez Emitenta adaptacjigry „Ctrl Alt Ego” [„Gra”] na platformy konsolowe: Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One/X|Soraz Nintendo Switch [„Adaptacje Gry”].

Zgodnie z zawartą Umową Partner zobowiązał się do dostarczenia Emitentowi Gry w wersji _quot;GoldMaster_quot; na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. Zgodnie z treścią Umowy Emitent uzyskał od Partnera ogólnoświatową wyłączną licencję na stworzenie, wydanie i dystrybucję Adaptacji Gry. Emitent jest w szczególności uprawniony do samodzielnego ustalania sugerowanych cen sprzedaży i dat premiery Adaptacji Gry oraz podejmowania działań marketingowych oraz kanałów dystrybucji Adaptacji Gry, uzasadnionych wedle własnego uznania.

Umowa reguluje zasady wypłaty wynagrodzenia należnego Partnerowi od Emitenta z tytułuudzielonych na rzecz Emitenta zezwoleń i licencji, które zostały udzielone Emitentowi w celustworzenia Adaptacji Gry. W szczególności Umowa stanowi, że wynagrodzenie należne Partnerowibędzie stanowić określony procent od przychodów netto Emitenta ze sprzedaży Adaptacji Gry.

Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od daty wydania Adaptacji Gry. Po tym czasie Umowa przekształci się na umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia za 3-miesięczym uprzedzeniem. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach ściśle w Umowie określonych. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2023 i latach następnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-09-25 Robert Wesołowski Członek Zarządu