Zawarcie umowy na adaptację i dystrybucję gry „Weedcraft” na platformy konsolowe.

Zawarcie umowy na adaptację i dystrybucję gry „Weedcraft” na platformy konsolowe.

 

Raport bieżący nr: 10/2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Zawarcie umowy na adaptację i dystrybucję gry „Weedcraft” na platformy konsolowe.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 12 maja 2021 roku ze spółką Devolver Digital, INC. z siedzibą w Austin w Teksasie, Stany Zjednoczone _”Partner”_ _dalej łącznie „Strony”_ umowy _”Umowa”_, na mocy której Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie adaptacji gry „Weedcraft” _”Gra”_ oraz zasady wydania i dystrybucji Gry na platformach konsolowych: Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One X/S, Nintendo Switch _”Adaptacja Gry”_.

Strony ustaliły, że Emitent dokona Adaptacji Gry nie później niż w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Ponadto Emitent zobowiązał się do świadczenia usług wsparcia po uruchomieniu Adaptacji Gry zgodnie z wymaganiami każdego z właścicieli platform, o których mowa wyżej. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Partnerowi będą przysługiwać wszelkie prawa do Adaptacji Gry.

Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania Stron w związku z udzielonymi licencjami, a także podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji. W szczególności celem umożliwienia wykonania adaptacji Gry przez Emitenta na wyżej wskazane platformy, Partner udzielił Emitentowi niewyłącznej, ograniczonej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na Grę. Ponadto Partner przyznał Emitentowi licencję do używania znaków towarowych, log, oznaczeń itp. związanych z Grą. Natomiast w celu wydania i dystrybucji Adaptacji Gry Partner udzielił Emitentowi nieprzenoszalnej, ogólnoświatowej oraz wyłącznej w okresie 5 lat od zawarcia Umowy licencji. Ponadto Emitent został upoważniony do samodzielnego ustalenia ceny odsprzedaży Adaptacji Gry, zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w Umowie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-13 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-13 Michał Gembicki Członek Zarządu