Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr: 10/2023
Data sporządzenia: 2023-06-16
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [„Rozporządzenie MAR”], przekazuje informację poufną, dotyczącą zawarcia w dniu 16 czerwca 2023 roku umowy inwestycyjnej z Pure Alpha Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI z siedzibą w Warszawie [„Inwestor”].

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach wejścia kapitałowego Inwestora w związku z objęciem przez Inwestora 735.455 akcji serii F Emitenta o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 6/2023, strony umowy dodatkowo uregulowały umową następujące kwestię _1_ prawo zamiany akcji nienotowanych posiadanych przez Inwestora na akcję notowane Spółki, _2_ prawo lock-up Spółki oraz większościowych akcjonariuszy Michała Gembickiego oraz Roberta Wesołowskiego zakładające ograniczenie w emisji, zbywaniu, rozporządzeniem akcjami do dnia 29 lutego 2024 roku, _3_ prawo przyłączenia Inwestora w przypadku ewentualnego zbycia akcji przez Michała Gembickiego lub Robert Wesołowskiego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-16 Robert Wesołowski Członek Zarządu