Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Emitenta

Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Emitenta

Raport bieżący nr: 20/2022
Data sporządzenia: 2022-11-07
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Emitenta
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 7 listopada 2022 roku porozumienia pomiędzy akcjonariuszami pełniącymi również funkcję zarządcze Emitenta tj. przez Roberta Wesołowskiego posiadającego 2.705.811 Akcji Spółki, stanowiących 34,38% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta, oraz przez Michała Gembickiego 2.671.691 Akcji Spółki, stanowiących 33,95% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, pełniącego do dnia 7 listopada 2022 roku funkcji członka Zarządu, a od dnia 7 listopada 2022 roku pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej, którzy łącznie posiadają 5.377.502 akcji Emitenta, stanowiących 68,33 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zwani dalej „Akcjonariuszami”), którego przedmiotem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków związanych z posiadaniem przez nich akcji Emitenta, a także zasad współpracy pomiędzy Akcjonariuszami, a w szczególności zasad dotyczących nabywania/zbywania przez nich akcji Spółki oraz warunków zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż zawarcie niniejszego porozumienie jest podyktowane zmianami w strukturze organów zarządczych Spółki, związanych ze zmianami w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a podyktowanymi powodami osobistymi i zdrowotnymi jednego z akcjonariuszy Emitenta pełniącego dotychczas funkcję zarządcze Spółki.

W ramach zawartego porozumienie, Akcjonariusze zgodnie ustalili następujące kwestię:
(1) zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu;
(2) przyznania uprawnienia Robertowi Wesołowskiemu, do nabycia od Michała Gembickiego w okresie 3 lat od zawarcia niniejszego porozumienia 1.328.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji Spółki po ustalonej uprzednio przez strony cenie tj. 0,50 zł za każdą akcję. Jednocześnie Akcjonariusze wskazali, iż ustalając wartość transakcji wzięli pod uwagę fakt, bycia przez nich założycielami Emitenta oraz wzajemnych rozliczeń między sobą;
(3) prawie pierwszeństwa do nabycia akcji Emitenta w przypadku podjęcia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy decyzji o zbyciu posiadanych akcji na zasadach wskazanych w porozumieniu;
(4) uprawnienia Tag Along przysługującemu obu Akcjonariuszom w sytuacji niewykonania przez drugą stronę prawa pierwokupu;
(5) zasady współpracy stron z tytułu pełnionych przez nich funkcji w organach nadzorczych oraz zarządczych Spółki; (6) ustalenia, iż Michał Gembicki będzie współpracował ze Spółką, przez okres nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz pozostanie członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusze wskazują, iż niniejsze Porozumienie w zakresie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzaniu jest porozumieniem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( „Ustawa o ofercie”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-08 Robert Wesołowski Członek Zarządu