Zawarcie aneksu do umowy na wydanie gry Skyhill 2: Black Mist

Zawarcie aneksu do umowy na wydanie gry Skyhill 2: Black Mist

Raport bieżący nr: 16/2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Zawarcie aneksu do umowy na wydanie gry Skyhill 2: Black Mist
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do informacji zawartych w dokumencie informacyjnym Emitenta z dnia 13 września 2019 roku informuje, że w dniu 08 września 2020 r. Emitent zawarł z firmą IP Kisterev Evgeniy Konstantinovich aneks _dalej „Aneks”_ do umowy z dnia 24 września 2018 roku na wydanie gry Skyhill 2: Black Mist _dalej „Gra”_ na platformę PC, Playstation 4, Xbox One i Nintendo Switch _dalej „Umowa”_ udzielającej licencji na korzystanie z Gry i materiałów dodatkowych dot. Gry.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu minimalna gwarancja, czyli minimalna wartość sumy opłat licencyjnych, jakie Emitent jest zobowiązany do zapłaty firmie IP Kisterev Evgeniy Konstantinovich, została obniżona z kwoty 100.000 EUR do 35.000 EUR. Kwota minimalnej gwarancji w wysokości 35.000 EUR została w całości uiszczona przez Emitenta na rzecz firmy IP Kisterev Evgeniy Konstantinovich. Dodatkowo, w związku z obniżeniem minimalnej gwarancji Emitent przestanie być uprawniony z tytułu licencji na korzystanie z Gry i innych materiałów dot. Gry w wersji Gry na PC i zaprzestanie sprzedaży Gry w wersji na PC. Postanowienia w zakresie udzielenia licencji na korzystanie z Gry i materiałów dodatkowych dot. Gry na platformy PlayStation , Xbox One i Nintentdo Switch obowiązują w niezmienionej formie i Emitent będzie prowadził sprzedaż Gry na ww. platformach konsolowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-09-08 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-09-08 Michał Gembicki Członek Zarządu