Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr: 07/2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii F
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii F (dalej: „Akcje Serii F”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której powzięciu Emitent informował w dniu 16 czerwca 2023 r. w drodze raportu EBI nr 6/2023 („Uchwała”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 czerwca 2023 roku

Data zakończenia subskrypcji: 16 czerwca 2023 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii F skierowanej do 2 osób, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii F obejmowała 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii F zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii F nie doszło w drodze potrącenia.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy. Akcje Serii F zostały objęte za wkład pieniężny.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 2 osobom: 1 osobie fizycznej i 1 osobie prawnej, z którymi zawarto dwie umowy objęcia Akcji Serii F.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Oferta Akcji Serii F nie była podzielona na transze. Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z 2 osobami: 1 osobą fizyczną i 1 osobą prawną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiotem powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z którym została zawarta umowa objęcia Akcji Serii F jest Pan Michał Gembicki – członek Rady Nadzorczej Emitenta, który objął 294.545 Akcji Serii F.

Drugi podmiot, który objął Akcje Serii F, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii F wyniosły 36.857 zł, w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 21.857 zł

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000 zł

– koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii F w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-28 Robert Wesołowski Członek Zarządu