Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr: 9/2023
Data sporządzenia: 2023-06-16
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [„Rozporządzenie MAR”], przekazuje informację poufną, dotyczącą prowadzenia negocjacji mających na celu zapewnienie możliwości dalszego finansowania rozwoju Spółki, w tym zapewnienia Spółce wystarczających środków pieniężnych na finansowanie jej działalności, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 31 marca 2023.

Treść opóźnianej przez Emitenta informacji poufnej:

„Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje o podjęciu w dniu 31 marca 2023 decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Pure Alpha Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI z siedzibą w Warszawie [„Inwestor”] jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki.

Przedmiotem negocjacji są warunki ewentualnej inwestycji zaproponowane przez Inwestora, na które składają się: _1_ prawo zamiany akcji nienotowanych posiadanych przez Inwestora na akcję notowane Spółki, _2_ prawo lock-up Spółki oraz większościowych akcjonariuszy Michała Gembickiego oraz Roberta Wesołowskiego do dnia 29 lutego 2024 roku, _3_ prawo przyłączenia Inwestora w przypadku ewentualnego zbycia akcji przez Michała Gembickiego lub Robert Wesołowskiego.

Zarząd Emitenta wskazuje, że łączna wartość planowanej inwestycji Inwestora w działalność Emitenta może wynieść do 500.000 zł.

Zarząd Emitenta dodatkowo wskazuje, że nie podjął dotychczas żadnych wiążących decyzji tak co do realizacji przez Emitenta proponowanej transakcji jak i wyboru inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki, a sam wynik negocjacji jest niepewny. Rozpoczęcie negocjacji, o których mowa wyżej nie oznacza, że negocjacje te zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków współpracy.”W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania niniejszej informacji poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości, w tym przekazanie do publicznej wiadomości wstępnych warunków inwestycji zaproponowanych przez Inwestora, które stanowiły przedmiot dalszych negocjacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia innym potencjalnym inwestorom działań biznesowych podejmowanych przez Emitenta. Tym samym mogłoby to negatywnie wpłynąć na wynik przedmiotowych negocjacji, a także każdych ewentualnych przyszłych prowadzonych przez Emitenta negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-16 Robert Wesołowski Członek Zarządu