Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta

Raport bieżący nr: 03/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 2) oraz Art. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 10 maja 2021 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o których treści Emitent informował w drodze raportu EBI nr 11/2020, opublikowanym w dniu 21 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym doszło do rejestracji zmiany §3 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 15, 16 oraz 17 w następującym brzmieniu:

15. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2020 roku o kwotę nie większą niż 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące) w drodze emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A , z wyłączeniem prawa poboru.

16. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku.

17. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-11 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-11 Michał Gembicki Członek Zarządu

 

Tekst jednolity Statutu na 10 maja 2021 r.