Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii F

Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii F

Raport bieżący nr: 9/2023
Data sporządzenia: 2023-07-12
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii F
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 12 lipca 2023 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 11 lipca 2023 r. wpisu zmian Statutu Emitenta dotyczącej zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, podwyższonego na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 czerwca 2023 r., w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, o czym Emitent informował w drodze raportu EBI nr 6/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został skutecznie podwyższony o kwotę 103.000,00 zł, tj. z kwoty 787.000,00 zł do kwoty 890.000,00 zł.

Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki. Poprzednie brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 787.000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.620.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1.000.001 do 5.620.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz

c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 5.620.001 do 6.870.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.620.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1.000.001 do 5.620.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 5.620.001 do 6.870.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-07-12 Robert Wesołowski Członek Zarządu