Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Klabater Spółka Akcyjna

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Klabater Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr: 12/2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Klabater Spółka Akcyjna
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Annę Zielińską, Pana Bartosza Lewandowskiego oraz Pana Wojciecha Iwaniuka.

Jednocześnie w dniu 21 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Wesołowskiego, Pana Marka Trojanowicza oraz Pana Piotra Milewskiego.

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie 24 godzin od chwili powołania.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-12-21 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-12-21 Michał Gembicki Członek Zarządu