Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Raport bieżący nr: 06/2023
Data sporządzenia: 2023-06-16
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 czerwca 2023 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §3 ust. 7-9 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z podjętą Uchwałą Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 103.000,00 zł (sto trzy tysiące złotych 00/100), tj. z kwoty 787.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) do kwoty 890.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii F”).

Zgodnie z §3 ust. 9 Statutu Spółki, na mocy uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii F Spółki.

Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy).

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §3 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 787.000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.620.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1.000.001 do 5.620.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 5.620.001 do 6.870.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.620.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1.000.001 do 5.620.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 5.620.001 do 6.870.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii F oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-16 Robert Wesołowski Członek Zarządu