Raport bieżący nr: 3/2022
Data sporządzenia: 2022-04-05
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Zawarcie umów wydawniczych dotyczących trzech gier, tj.: „As Far As The Eye”, „Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager” oraz „Spellcaster University”
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o obustronnym podpisaniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. ze spółką Goblinz Studio SAS z siedzibą w Yutz, Francja _”Partner”_ _dalej łącznie „Strony”_ trzech umów _”Umowy”_, na mocy których Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie stworzenia i wydania przez Emitenta adaptacji trzech gier, tj.: „As Far As The Eye”, „Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager” oraz „Spellcaster University” _”Gry” lub osobno „Gra”_ na platformy konsolowe: PlayStation i Xbox _”Adaptacje Gier”_.

Zgodnie z zawartymi Umowami Partner zobowiązał się do dostarczenia Emitentowi Gier w wersji „Gold Master” na zasadach szczegółowo określonych w Umowach. Emitent, zgodnie z treścią Umów jest podmiotem uprawnionym do stworzenia, wydania i dystrybucji Adaptacji Gier na terytorium całego świata. Emitent jest w szczególności uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży i daty premier Adaptacji Gier oraz podejmowania działań marketingowych oraz kanałów dystrybucji Adaptacji Gier, uzasadnionych wedle własnego uznania.

Umowy regulują zasady wypłaty wynagrodzenia należnego Partnerowi od Emitenta z tytułu udzielonych na rzecz Emitenta zezwoleń i licencji, które zostały udzielone Emitentowi w celu stworzenia Adaptacji Gier. W szczególności Umowy stanowią, że wynagrodzenie należne Partnerowi będzie stanowić określony procent od przychodów netto Emitenta ze sprzedaży Adaptacji Gier.

Umowy zostały zawarte na okres pięciu lat licząc od dnia dostarczenia Emitentowi przez Partnera odpowiedniej Gry w wersji „Gold Master” z możliwością ich wcześniejszego zakończenia jedynie w przypadkach ściśle określonych w tych Umowach.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. Umów może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2022 i latach następnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-04-05 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-04-05 Michał Gembicki Członek Zarządu