Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów przysługującego stronom porozumienia akcjonariuszy

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów przysługującego stronom porozumienia akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 15/2023
Data sporządzenia: 2023-06-22
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów przysługującego stronom porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Roberta Wesołowskiego oraz Michała Gembickiego [„Zawiadamiający”] złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku transakcji dokonanej przez akcjonariusza Michała Gembickiego w dniu 21 czerwca 2023 r. zmianie uległ dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-22 Robert Wesołowski Członek Zarządu