Korekta raportu EBI nr 16/2022 dotyczącego zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Korekta raportu EBI nr 16/2022 dotyczącego zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr: 17/2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Korekta raportu EBI nr 16/2022 dotyczącego zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego EBI nr 16/2022, opublikowanego w dniu 8 listopada 2022 r. [„Raport EBI”] w zakresie wskazania daty otrzymania przez Zarząd Spółki rezygnacji Pana Michała Gembickiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz daty złożenia przez Pana Michała Gembickiego pisemnego oświadczenia o odwołaniu dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Milewskiego ze składu Rady Nadzorczej i powołaniu w skład Rady Nadzorczej swojej osoby, niniejszym dokonuje korekty Raportu EBI. W Raporcie EBI omyłkowo wskazano, że wyżej wskazane zdarzenia miały miejsce w dniu 7 września 2022 r., podczas gdy doszło do nich w dniu 7 listopada 2022 r. Ponadto Zarząd Emitenta dokonuje uzupełnienia Raportu EBI o informację o podstawie prawnej jego publikacji.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu EBI po korekcie:

„Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje o otrzymaniu w dniu 7 listopada 2022 roku rezygnacji Pana Michała Gembickiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na chwilę złożenia rezygnacji.

Po złożeniu ww. rezygnacji, Pan Michał Gembicki jako akcjonariusz Emitenta posiadający osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta, o którym mowa w § 8 ust. 3a-3d Statutu Spółki, w drodze złożonego Zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia odwołał w dniu 7 listopada 2022 roku dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Milewskiego ze skutkiem na chwilę złożenia oświadczenia o odwołaniu i powołał w skład Rady Nadzorczej swoją osobę.

Zarząd Emitenta wskazuje, że Pan Michał Gembicki jako powód rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu wskazał powody osobiste i zdrowotne. Jednocześnie Pan Michał Gembicki wyraził gotowość dalszego wspierania Spółki w jej działalności poprzez dołączenie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, który Pan Michał Gembicki wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Gembickiego – Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-09 Robert Wesołowski Członek Zarządu