Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 22/2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”], informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 9 listopada 2022 roku, sporządzonego przez Michała Gembickiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Michała Gembickiego w dniu 7 listopada 2022 r. transakcji przyznania osobie trzeciej nieodwołanego prawa nabycia 1.328.000 akcji Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-09 Robert Wesołowski Członek Zarządu