Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 32/2023
Data sporządzenia: 2023-12-29
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienia od Pure Alpha Investments sp. z o. o. ASI _”Zawiadamiający”_ sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku sprzedaży akcji Spółki posiada bezpośrednio 0 akcji Spółki, stanowiących 0,00% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający jednocześnie poinformował, iż bezpośrednio przed dokonaniem transakcji sprzedaży akcji Spółki posiadał 735.455 szt. akcji, stanowiących 8,26% w kapitale zakładowym Spółki,
co uprawniało do 735.455 głosów w na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiło 8,26% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-12-29 Robert Wesołowski Członek Zarządu