Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 7 maja 2024 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 7 maja 2024 roku

Raport bieżący nr: 05/2024
Data sporządzenia: 2024-04-10
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 7 maja 2024 roku
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Emitenta Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 maja 2024 roku, na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska s.c, adres: ul. Grzybowska 2 lok. 33, 00-131 Warszawa _”ZWZ”_.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał na ZWZ
3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu
4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika
5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
6. Klauzula informacyjna RODO

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2024-04-10 Robert Wesołowski Członek Zarządu