Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku

Raport bieżący nr: 05/2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Emitenta Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2022 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 09:30 w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska s.c, adres: ul. Grzybowska 2 lok. 33, 00-131 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-05-31 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-05-31 Michał Gembicki Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: