Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta

Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr: 13/2022
Data sporządzenia: 2022-10-20
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 19 października 2022 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta ze spółką CHE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-399) przy ulicy Handlowej 6G, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3630 („Firma audytorska”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.

Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2022 i 2023 r. został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale z dnia 13 października 2022 r. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Firmy audytorskiej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-10-20 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-10-20 Michał Gembicki Członek Zarządu