Oferta Publiczna

Oferta Publiczna

PODSTAWOWE INFORMACJE

Na podstawie Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Klabater S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

  • Cena Emisyjna: 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100)
  • Minimalny Zapis to: 3.000 Akcji Oferowanych

HARMONOGRAM OFERTY

Terminy (daty 2021 r.) Zdarzenie
25 sierpnia Publikacja Dokumentu Ofertowego
2 września – 7 września
(do godz. 15:00)
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
8 września (do godz. 12:00) Ustalenie Ceny Emisyjnej / ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów
8 września – 16 września (do godz. 17:00) Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane
8 września – 16 września (do godz. 24:00) Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane
17 września (do godz. 24:00) Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Zastępczych
17 września – 21 września

(do godz. 24:00)

Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane od Inwestorów Zastępczych
do 22 września Przydział Akcji Oferowanych
do 27 września Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcji

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 3.000 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 1.000.000 Akcji Oferowanych.

CENA

Cena Emisyjna została ustalona przez Zarząd w wysokości 3,00 PLN (słownie: trzy złote i 00/100).

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Publiczna nie jest dzielona na transze.

ZASDY SKŁADANIA SKŁADANIE ZAPISÓW

Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa („Firma Inwestycyjna”) oraz w punktach obsługi klienta organizowanych przez Dom Maklerski BDM S.A. („Konsorcjant”) w następujący sposób:

  1. Zapisy na Akcje Oferowane składane w Firmie Inwestycyjnej będą składane w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub w formie elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Emitenta: klabater.com oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.dmnavigator.pl. Na dowód przyjęcia Zapisu w formie dokumentu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący Zapis.
  2. Zapisy na Akcje Oferowane składane u Konsorcjanta powinny mieć formę zgodną z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu.

Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie –poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: klabater@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 17:00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.
  • Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 17.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
  • Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 17.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje Klabater S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

Inwestorzy składający Zapisy na Akcje Oferowane za pośrednictwem Konsorcjanta dokonują wpłaty na Akcje Oferowane zgodnie z zasadami przyjętymi u Konsorcjanta, na wskazany przez niego rachunek.


PRZEJDŹ DO DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ