Relacje Inwestorskie
Kontakt dla inwestorów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Michał Gembicki
Chief Executive Officer
Telefon: +48 664 455 180
E-mail: relacje.inwestorskie@klabater.com

Kontakt dla mediów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Łukasz Mach
Chief Marketing Officer
Telefon: +48 518 047 088
E-mail: lukasz.mach@klabater.com

Telefon: +48 487 55 48, Faks: +48 487 55 49

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
contact@klabater.com

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Effie”

Raport bieżący nr: 7/2020
         
Data sporządzenia: 2020-06-04
         
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
         
Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Effie”
     
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
         
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 04 czerwca 2020 roku z Inverge Studios S.L. z siedziba w Walencji, Hiszpania _”Partner”_ _dalej łącznie „Strony”_ umowy, na mocy której Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie adaptacji gry „Effie” _dalej „Gra”_ przez Emitenta na platformy konsolowe, a także ustala się zasady wydania i dystrybucji Gry przez Emitenta.
Zgodnie z zawartą umową, Emitent jest samodzielnie uprawniony do wyznaczenia terminu wydania Gry, jej ceny oraz podejmowanych działań marketingowych. Umowa określa zasady udzielenia Emitentowi przez Partnera wyłącznej autoryzacji do używania słownych, wizualnych, audiowizualnych i innych materiałów dot. Gry a także materiałów powstałych w wyniku adaptacji Gry w celu stworzenia i wydania Gry w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox i Nintendo Switch, dystrybucji, sprzedaży oraz promocji Gry, a także zasady udzielenia niewyłącznej licencji na wydanie, dystrybucję, sprzedaż, promocję oraz marketing Gry. Wyżej wymieniona umowa precyzuje także wynagrodzenie Partnera z tytułu autoryzacji i udzielonej licencji na rzecz Emitenta.
Ww. umowa została zawarta na okres pięciu lat, w trakcie którego umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie przez Partnera w przypadku nieterminowych rozliczeń wynagrodzenia otrzymywanego przez Partnera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Podpisy osób reprezentujących spółkę:        
         
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
         
  2020-06-04 Robert Wesołowski Członek Zarządu
  2020-06-04 Michał Gembicki Członek Zarządu

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.